1.  ისტორიის ცოდნის დონის გაღრმავების ხელშეწყობა, ისტორიის სწავლების გაუმჯობესება, ისტორიული ეპოქის  აღქმა.

2.  წარსული და თანამედროვე მოვლენების კრიტიკული გააზრება,  თეორიული ცოდნის, ლოგიკური აზროვნების,  ანალიზის და შეფასების უნარების განვითარება.

3.  წყაროების განხილვა-ანალიზი.

4. ისტორიული მიზეზების ახსნა და მისი შედეგების გაანალიზება, 

5. ისტორიული პროცესის სხვადასხვა კუთხით დანახვა, ისტორიულ მოვლენათა შეფასება. 

6. სხვადასხვა ისტორიული აქტივობების (მუზეუმები, არქივები, ექსკურსიები, კონფერენციები, კონკურსები... )  დაგეგვმა - განხორციელება.

 7. გუნდური მუშაობის მიჩვევის ხელშეწყობა

8. მოსწავლეთა ინიციატივების პროექტების სახით განხორცილება

9. მოსწავლეებში ინტელექტუალური აქტივობების პოპულარიზაცია;

10. ინტელექტუალური თამაშებისა და ღონისძიებების დაგეგმვა, ორგანიზება და ჩატარება;

11. სხვა საქმიანობა, რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.

ზემოთ