კომაროვში ფუნქციონირებას იწყებს ჭადრაკის კლუბი, რომელიც განკუთვნილია კომაროვის სკოლის ნებისმიერი კლასის მოსწავლეებისათვის.


კლუბის მიზნებია: 

ჭადრაკის პოპულარიზაცია კომაროვის სკოლის მოსწავლეებს შორის. ჭადრაკის, როგორც სპორტის, განვითარებაში წვლილის შეტანა. მოსწავლეების სპორტული შესაძლებლობების რეალიზაციის ხელშეწყობა. 


კლუბის ფუნქციებია: 

 • სპორტული შეჯიბრებებისა და მატჩების ორგანიზება; 
 • ჭადრაკის მიმართულებით ბავშვების მომზადება ადგილობრივი და საერთაშორისო შეჯიბრებებისთვის;  
 • მოსწავლეებში ჭადრაკის პოპულარიზაცია;  
 • სკოლის სპორტული ინვენტარის განკარგვა კლუბის მიზნებიდან გამომდინარე (სკოლის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით); 
 • სხვა საქმიანობა, რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.


კლუბის ლიდერები:
ლუკა ძიძავა და სანდრო კაპატაძე


კლუბის წევრობა:

 • კლუბი შედგება ხელმძღვანელებისგან და წევრებისგან;
 • კლუბის ხელმძღვანელები იღებენ გადაწყვეტილებებს კლუბის საქმიანობასთან დაკავშირებით;
 • კლუბის წევრი შეიძლება გახდეს სკოლის ნებისმიერი მოსწავლე, რომელიც დააკმაყოფილებს წევრობის კრიტერიუმებს. კლუბის წევრობისთვის საჭირო კრიტერიუმებს განსაზღვრავს კლუბის ხელმძღვანელი.

კლუბის წევრი:


1.მონაწილეობს კლუბის საქმიანობის ორგანიზებაში, მის სპორტულ პროგრამასა და ღონისძიებებში;

2.მონაწილეობს კლუბის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაში;

3.მონაწილეობას იღებს კლუბის აკადემიური მიმართულების შემუშავებასა და განხორციელებაში;

4.წარმოადგენს კლუბს მესამე პირებთან ურთიერთობაში;

5.საჭიროების შემთხვევაში ასრულებს კლუბის სპეციალურ დავალებებს.


 • კლუბის წევრად მიღებისთვის მოსწავლე აქტიურად და წარმატებულად უნდა იყოს ჩართული კლუბის მიერ ორგანიზებულ აქტივობებში. კლუბის წევრად მიღებაზე გადაწყვეტილებას იღებენ კლუბის ხელმძღვანელები.
 • კლუბის ხელმძღვანელები წევრებთან შეთანხმებით გეგმავენ კლუბის აქტივობებს, მონაწილეობენ აკადემიური პროგრამის შემუშავებასა და სამოქმედო გეგმის გაწერაში, უშუალოდ მონაწილეობენ ღონისძიებების ჩატარებასა და გაძღოლაში, ეწევიან კლუბის საქმიანობის პოპულარიზაციას.
 • კლუბის წევრი შეიძლება ამოირიცხოს კლუბის წევრობიდან, თუ ის ჩაიდენს კლუბის წევრისთვის შეუფერებელ საქციელს, შეუწყდება სკოლის მოსწავლის სტატუსი ან ჩაიდენს მძიმე დისციპლინურ გადაცდომას. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებენ კლუბის წევრები.
 • ყოველი სემესტრის დასაწყისში კლუბი შეიმუშავებს, ამტკიცებს და სკოლის ადმინისტრაციას წარუდგნეს კლუბის სამოქმედო გეგმას.


განრიგი: კლუბი ჩატარდება შაბათ- კვირას 21:00 საათზე (წევრებთან დროის შეთანხმებისა და დაზუსტების შემდეგ)


ზემოთ