დებატ კლუბი აერთიანებს დედატებით დიანტერესებულ ბავშვებს სკოლაში. ასევე აწყობს ჩემპიონატებს დებატებში.


კლუბის მიზნებია:

დებატების კლუბი მიზნად ისახავს მოსწავლეებს დაეხმაროს შემდეგი სახის უნარ-ჩვევების განვითარებაში:

 • ეფექტური კომუნიკაცია,

 • კრიტიკული აზროვნება,

 • აქტიური მოსმენა,

 • არგუმენტირებული მსჯელობა,

 • მიღებული თეორიული ცოდნის საჭიროების შესაბამისად გამოყენება, 

 • ახალი ცოდნის ძველთან დაკავშირება,

 • სამეტყველო ენის ეფექტურად გამოყენება,

 • საჭირო ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება,

 • შემეცნების პროცესის ეფექტურად დაგეგმვა-ორგანიზება,

 • ისტორიული ფაქტების, მოვლენების და პროცესების სისტემური გააზრება, o ადეკვატური თვითშეფასება.


კლუბის ფუნქციებია:

 • დებატების ტექნიკათა შესწავლა,

 • სადებატო თემატიკის შერჩევა და მათ შესახებ საჭირო ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება,

 • დებატების გამართვა სხვადასხვა ფორმატით,

 • დებატების ჩეპიონატების ორგანიზება,

 • კლუბის მიზნებთან შესაბამისი სხვა სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება.


კლუბის პრეზიდენტი: ლიზი არქანია

მოწვეული მასწავლებელი: ივანე ელიკაშვილი (ისტორია)


ზემოთ