სწავლის საფასური

მათემატიკის სრული კურსის  ღირებულება იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც 2021-2022  სასწავლო წელს სწავლობდნენ ან კომაროვის ან შაბათის ან საღამოს სკოლაში, შეადგენს 1300 ლარს, ყველა სხვა მოსწავლისთვის კი - 1600 ლარს.

პრე-აბიტურის სრული კურსის ღირებულება შეადგენს 1800 ლარს.

მშობლის მიერ მათემატიკის კურსის თანხის გადახდა ხდება ორ ეტაპად:

  •  პირველი ეტაპი:  არაუგვიანეს 2022  წლის 24  სექტემბრისა – სრული კურსის ნახევარი; 

  •  მეორე ეტაპი:  არაუგვიანეს 2023   წლის 10 იანვრისა  დარჩენილი ნახევარი.


ფიზიკის კურსი

ფიზიკის გაკვეთილები მე-7, მე-8 , მე-9  კლასის მოსწავლეებისთვის ჩატარდება ან კვირაში ერთხელ სამი აკადემიური საათით, ან კვირაში ორჯერ ორ-ორი აკადემიური საათით (ჯამში 4 აკადემიური საათი).


ფიზიკის კურსის ღირებულება: 4 გაკვეთილის შემთხვევაში  (კვირაში ორჯერ  დღეში ორი აკადემიური საათი) - 640 ლარი,  კვირაში 3 გაკვეთილის შემთხვევაში (კვირაში ერთხელ სამი აკადემიური საათი) - 480 ლარი.


მომსახურების საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სახაზინო ანგარიშზე:

სკოლის ანგარიში: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 760867499

ზემოთ