სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილებია:

 •  სკოლის მისია;

 •  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნები და ამოცანები სწავლების საფეხურების მიხედვით;

 • სასწავლო კალენდარი;

 •  დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა;

 •  საგნობრივი კათედრების მუშაობის პრინციპები;

 •  ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;

 • მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები, რომლებიც
  განსაზღვრავს ვადებსა და პირობებს გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენისთვის, საშემოდგომო გამოცდების ჩატარებისთვის და სხვა;

 • ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში);

 • სასწავლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით;

 •  საგნის სემესტრული, წლიური და საფეხურის ქულის შემადგენელი კომპონენტები;

 •  კლასის დაძლევა და მომდევნო კლასში გადაყვანა;

 •  გაცდენები;

 •  სასკოლო საათობრივი ბადე.

ზემოთ