სამეურვეო საბჭო არის მართვის უმაღლესი ორგანო, რომლის ფუნქციები და მოვალეობები გაწერილია საქართველოს კანონმდებლობით.


ზემოთ