ინგლისური დებატების კლუბი აერთიანებს ბრიტანული საპარლამენტო მოდელის დებატებით დაინტერესებულ ბავშვებს. მასში გაწევრიანება შეუძლია სკოლის ნებისმიერი კლასის მოსწავლეს.


კლუბის მიზნებია:

მოსწავლეები შეაჩვიოს ბრიტანული საპარლამენტო დებატების  წარმართვის ტექნიკას (BP Debate Format),

 • მოსწავლეებს განუვითაროს სხვადასხვა კოგნიტური უნარები: სიტყვიერი, აუდიო, კომუნიკაციის, გამომხატველობითი, ინფორმაციის მოძიების, კვლევითი,  და სხვა.

 • მოსწავლეებს განუვითაროს:

 • ინგლისურად საკუთარი აზრის თავისუფლად   გამოთქმისა და დაცვის უნარი;

 • სხვადასხვა ყოფით სიტუაციებში უცხო ენის თავისუფლად გამოყენების უნარი;

 • კრიტიკული აზროვნების უნარი;

 • ჩაუნერგოს ესთეტიზმი და  ჰუმანიზმი;

 • გაიმდიდრონ ლექსიკური მარაგი;

 • სხვათა აზრის მიღებისა და კამათის  უნარი.


კლუბის ფუნქციებია:  

 • ინგლისურ ენაზე დებატების, კონფერენციებისა და ჯგუფური სამუშაოების დაგეგმვა და ჩატარება;

 • მოსწავლეების საკომუნიკაციო ინგლისურის განვითარებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა და მათი დახმარება;

 • მოსწავლეების ანალიტიკური და პრეზენტაციული უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა;

 • სხვა ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.


კლუბის პრეზიდენტი: ლიზი ნანავა


განრიგი: შეხვედრები ჩატარდება ყოველ ოთხშაბათს 14:45 - ზე.

ზემოთ