კომაროვის სკოლის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები:

სს „საქართველოს ბანკი”

ბანკის კოდი: BAGAGE 22

ანგარიშის ნომერი: GE93BG 0000 0002 6417 0100

ზემოთ