1. კლუბის მიზანია მოსწავლეთა საკომუნიკაციო ინგლისურის დახვეწა დისკუსიებისა და ჯგუფური მუშაობის გზით.

2. კლუბის ფუნქციებია:


ა) ინგლისურ ენაზე დებატების, კონფერენციებისა და ჯგუფური სამუშაოების დაგეგმვა და ჩატარება;

ბ) მოსწავლეების საკომუნიკაციო ინგლისურის განვითარებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა და მათი დახმარება;

გ) მოსწავლეების ანალიტიკური და პრეზენტატიული უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა;

დ) სხვა საქმიანობა, რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.

ზემოთ