დრამის კლუბი განკუთვნილია დრამატურგიით, კინო-თეატრითა და სამსახიობო ოსტატობით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის. 


კლუბის  მიზანებია:

დრამატურგიითა და სამსახიობო ოსტატობით დაინტერესებულ მოსწავლეთა აღმოჩენა, მათთვის ამ მიმართულების განვითარებისთვის საჭირო გარემოს შექმნა და განვითარების ხელშეწყობა. დრამის კლუბი ხელს უწყობს წევრების:

  • აკადემიურ, სოციალურ და ფსიქოლოგიურ განვითარებას. 

  • ორგანიზაციული უნარების ჩამოყალიბებას. 

  • წარმოდგენებში ჩართვას.

კლუბის ფუნქციებია:

  • მოსწავლეებისთვის დრამატურგიისა და სამსახიობო ოსტატობის საფუძვლების გაცნობა;

  • მოსწავლეებისთვის სამსახიობო ოსტატობის განვითარებაში დახმარება;

  • მოსწავლეების დრამატურგიულ და თეატრალურ ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობისთვის მომზადება;

  • სხვადასხვა ფორმატის თეატრალური წარმოდგენების დადგმა;

  • სხვა საქმიანობა, რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.  


კლუბის პრეზიდენტი: მარიამ ლაბაძე

ზემოთ