სპორტის კლუბი ახდენს სკოლაში სპორტის პოპუალრიზაციას და აორგანიზებს ჩემპიონატებს სხვადასხვა სახეობებში. მას არ გააჩნია აქტიური წევრები. მისი მოვალეობაა მოთხოვნის შესაბამისად სპორტული ჩემპიოანტების ორგანიზება.


კლუბის მიზნებია:

  • სკოლაში სპორტული ცხოვრების განვითარება,

  • ბავშვების სპორტულ აქტივობებში ჩართულობა.


კლუბის ფუნქციებია: 

  • მოთხოვნის დადგენა სპორტის კონკრეტულ სახეობაში,

  • ჩემპიონატების ჩატარება,

  • გუნდებში გადანაწილება და კენჭისყრა,

  • მთელი სკოლის ინფორმირება ჩემპიონატებთან დაკავშირებით.


კლუბის პრეზიდენტი: უტა მუშკუდიანიზემოთ