კლუბის მიზნებია:

 

1. სკოლის გარე ეზოში გამოუყენებელ მიწებზე მცენარეების დათესვა; დარგვა.

2. გარე ეზოში მდებარე სათბურის აღდგენა და სათანადოდ გამოყენება.

3. მიღებული მოსავლის გაყიდვა და საქველმოქმედო მიზნით გამოყენება.

4. მოსწავლეების მიერ ბოტანიკაში ცოდნის გაღრმავება და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.


ზემოთ