1. კლუბის მიზანია დრამატურგიითა და სამსახიობო ოსტატობით დაინტერესებულ მოსწავლეთა აღმოჩენა, მათთვის ამ მიმართულების განვითარებისთვის საჭირო გარემოს შექმნა და განვითარების ხელშეწყობა.

2. კლუბის ფუნქციებია:


ა) მოსწავლეებისთვის დრამატურგიისა და სამსახიობო ოსტატობის საფუძვლების გაცნობა;

ბ) მოსწავლეებისთვის სამსახიობო ოსტატობის განვითარებაში დახმარება;

გ) მოსწავლეების დრამატურგიულ და თეატრალურ ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობისთვის მომზადება;

დ) სხვადასხვა ფორმატის თეატრალური წარმოდგენების დადგმა;

ე) სხვა საქმიანობა, რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.

ზემოთ