კომაროვის სკოლაში მიღება 


კომაროვის სკოლა თავისი 50 წლიანი არსებობს მანძილზე ორიენტირებულია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო  დისციპლინის  გაღრმავებულ  სწავლებაზე. აღსანიშნავია, რომ პედაგოგთა უმრავლესობა  კომაროვის კურსდამთავრებულია, რაც მათ ენთუზიაზმს აძლიერებს.  მაღალკვალიფიციური  აკადემიური  პერსონალი  მუდმივად  ცდილობს არსებული სწავლა-სწავლების პროცესის დახვეწვას და გაუმჯობესებას, ასევე სასწავლო პროცესში  ახალი  ტექნოლოგიების  დანერგვას.  სკოლას  ბევრჯერ  შეეცვალა  სახელი, თუმცა წარმატებები  და  სხვადასხვა  საერთაშორისო  ოლიმპიადებში  გამარჯვებები  არ დაჰკლებია.


კომაროვში  მიღება  მე-7  კლასიდან  მე-12  კლასის  ჩათვლით  გამოცდების  საშუალებით ხდება. მე-7 და მე-8 კლასში მოსახვედრად მათემატიკის, ხოლო მე-9-დან მე-12 კლასის ჩათვლით  მათემატიკისა და ფიზიკის  გამოცდები  ბარდება. მე-7  კლასის  მისაღები გამოცდები ყოველ წლიურად  ივლისის თვის ბოლოს ტარდება, გამოცდისთვის ონლაინ რეგისტრაცია კი ივნისში იწყება. მე-8-დან მე-12 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის მისაღები  გამოცდები ივლისის  თვის  დასაწყისში   ბარდება  და  ონლაინ  რეგისტრაცია მაისში იწყება. რეგისტრაციის დაწყებასთან დაკავშირებით, ინფორმაცია დაიდება ჩვენს ვებ-საიტსა   და  Facebook  გვერდზე.

 

კომაროვის სკოლა მე-7კლასში მისაღები გამოცდების ჩასატარებლად  აწარმოებს მოლაპარაკებას სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან.  2017 წლის მისაღები გამოცდების ზუსტი პირობები გამოქვეყნდება  ჩვენს ვებ გვერდზე. საგამოცდო პროგრამა  არ სცილდება IV-V-VI კლასის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საკითხებს. სხვადასხვა წლების საგამოცდო ნიმუშები შეგიძლიათ იხილოთ აქ:

 

რაც შეეხება მე-8 და მაღალ კლასებში მისაღებ გამოცდებს,  2014 და 2015  წლებში მათემატიკის მისაღებ  გამოცდებში გამსვლელი ქულა იყო 15 მაქსიმალური 25-დან, ხოლო 13 მაქსიმალური 25-დან - ფიზიკაში.  2017 წლის  საკონკურსო პირობები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 15 მაისს. ამ კლასებში მისაღები გამოცდების პროგრამა ემთხვევა ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების პროგრამას, რითაც ისწავლება კომაროვის სკოლაში.


გამოცდებში  მიღებული   ქულების  განსაზღვრის   შემდეგ,  გადაწყდება  თუ   რომელი მოსწავლეები   ჩაირიცხებიან   კომაროვის   სკოლაში,   რის   შემდეგაც   სკოლამ   შეიძლება მოითხოვოს შემდეგი საბუთები:  

 

1.       დახასიათება სკოლიდან

 

სკოლაში მიღებაზე შეიძლება უარი ეთქვას იმ მოსწავლეს, რომელსაც,  მიუხედავად გამოცდების წარმატებით ჩაბარებისა, წლიური ნიშანი რომელიმე საგანში ექნება 7 ან ნაკლები, ან დახასიათებისას გამოიკვეთება სკოლის შინაგანაწესის ხშირი დარღვევები.


მისაღებ გამოცდის დროს, მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს საწერი კალამი, რვეული (მოთხოვნის შემთხვევაში) და ფოტოსურათიანი ცნობა. ზუსტი ჩამონათვალი გამოქვეყნდება საგამოცდო რეგისტრაციისას.


სხვადასხვა წლებში მისაღები გამოცდების ნიმუშები შეგიძლიათ იხილოთ აქ:

ზემოთ