სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილებია:

 •      სკოლის მისია;
 •      ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნები და ამოცანები სწავლების საფეხურების მიხედვით;
 •      სასწავლო კალენდარი;
 •      დაზუსტებული სადამრიგებლო   პროგრამა;
 •      საგნობრივი კათედრების მუშაობის პრინციპები;
 •      ეროვნული  სასწავლო  გეგმით გათვალისწინებული/ გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
 •      მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების  წესები, რომლებიც განსაზღვრავს ვადებსა და პირობებს გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენისთვის, საშემოდგომო გამოცდების ჩატარებისთვის და სხვა;
 •      ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში);
 •      სასწავლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით;
 •      საგნის სემესტრული,  წლიური და საფეხურის ქულის შემადგენელი კომპონენტები;
 •      კლასის დაძლევა და მომდევნო კლასში გადაყვანა;
 •      გაცდენები;
 •      სასკოლო   საათობრივი   ბადე;

ზემოთ