2015-2016 წლების სასკოლო წერის ნიმუშები: 
                                       I ქვიზი, 2015 წლის ოქტომბერი

 • მათემატიკა

მე-7 კლასი
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი

 • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი
                                  II ქვიზი, 2015 წლის ნოემბერი
 • მათემატიკა
მე-7 კლასი
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი
 • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი
                                         III ქვიზი, 2015 წლის დეკემბერი
 • მათემატიკა
მე-7 კლასი
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი
 • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
                                           IV ქვიზი, 2016 წლის თებერვალი
 • მათემატიკა

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი
 • ფიზიკა

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
                                            V ქვიზი, 2016 წლის აპრილი
 • მათემატიკა

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი
 • ფიზიკა

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
                       VI ქვიზი, 2016 წლის მაისი
 • მათემატიკა

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-11 კლასი
 • ფიზიკა

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
                        VII ქვიზი, 2016 წლის ივნისი
 • მათემატიკა

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
 • ფიზიკა

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
                                                                              აღდგენა, 2016 წლის ივნისი 
 • მათემატიკა

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-11 კლასი
 • ფიზიკა

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
ზემოთ