კლუბის მიზანია:


სახალისო ცდების საფუძველზე მოსწავლეებს გავუღრმავოთ ინტერესი ბუნებისმეტყველების საგნების მიმართ, განსაკუთრებულ ყურადღებას კი დავუთმობთ ბიოლოგიას და ქიმიას.მოსწავლეებს უნდა ჩამოუყალიბდეთ ექსპერიმენტის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და ჩატარების უნარი და გაიღრმაონ თეორიული ცოდნა.


კლუბის ფუნქციები:


ა) ქიმიისა და ბიოლოგიის საგნების თეორიული საფუძვლების ორიგინალურად და საინტერესოდ მიწოდება;

ბ)    საგნების - ქიმიისა და ბიოლოგიის ღრმად შესწავლის მოტივაციის გაზრდა;

გ)    ქიმიისა და ბიოლოგიის ექსპერიმენტების, ცდების დაგეგმვა და ჩატარება;

დ) მოსწავლეების ბუნებისმეტყველების მიმართულების კონფერენციებში, ფესტივალებში, ოლიმპიადებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და ორგანიზება;

ე)     ყველა იმ საქმიანობის ხელშეწყობა, რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.

ზემოთ