1. კლუბის მიზანია ახალგაზრდა მომღერალთა, მოცეკვავეთა, ფოტოხელოვანთა და მხატვართა აღმოჩენა, მათი ტალანტის რეალიზებაში დახმარება და მოსწავლეთა კულტურული განვითარების ხელშეწყობა.

2. კლუბის ფუნქციებია:


ა) ხელოვნების სფეროში ნიჭიერი მოსწავლეების აღმოჩენა, მათთვის ტალანტის განვითარებასა და რეალიზებაში დახმარება;

ბ) კულტურული-სახელოვნებო ღონისძიებების ორგანიზება;

გ) ხელოვნების სფეროში ნიჭიერი მოსწავლეებისთვის განვითარებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა;

დ) ხელოვნების სხვადასხვა დარგების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;

ე) სხვა საქმიანობა, რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.

ზემოთ