1. კლუბის მიზანია მოსწავლეებში დებატების ტექნიკის დანერგვა და შესწავლა. მოსწავლეთა ზოგადი განათლების გაღრმავება, კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბება  და ინტელექტუალური რესურსის რეალიზაციის უნარების განვითარება.


2. კლუბის ფუნქციებია:


ა) მოსწავლეებში დებატების პოპულარიზაცია;

ბ) დებატების სასწავლო კურსის დაგეგმვა, ორგანიზება და ჩატარება;

გ) მოსწავლეებში სხვადასხვა დისციპლინებისადმი ინტერესის ზრდისა და ზოგადი განათლების გაღრმავების ხელშეწყობა;

დ) მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების, მოსმენის კულტურისა და არგუმენტირებული მსჯელობის ჩამოყალიბება.

ზემოთ