სკოლაში  მიღება 2020-21 სასწავლო წელს

 

2020-21 სასწავლო წელს საღამოს სკოლის მე-7 კლასელებიდან სკოლის მე-8 კლასში მოსწავლეები მიიღებიან შემდეგი წესით:

 

საღამოს სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლეები სკოლის მოსწავლეებთან ერთად წერენ 5 ქვიზს მათემატიკაში. ის მოსწავლეები, რომლებიც ამ ხუთი ქვიზიდან დაძლევენ 4  ქვიზს , წერენ საღამოს სკოლის მოსწავლეების შემაჯამებელ წერას, რომლის შედეგებითაც სკოლის მე-8 კლასში მიიღება 20 მოსწავლე.  იმ შემთხვევაში, თუ საღამოს სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლეები, რომლებმაც დაძლიეს 4 ქვიზი, იქნება 20-ზე ნაკლები ან ტოლი, მაშინ შემაჯამებელი წერა აღარ ჩატარდება და ეს მოსწავლეები მიიღებიან სკოლის მე-8 კლასში.

დანარჩენი მოსწავლეები შემდეგ დაწერენ მისაღებ გამოცდას სკოლის მიერ გამოცხადებულ საკონკურსო ადგილებზე სხვა ნებისმიერ მსურველთან  ერთად.

 

20120-21 სასწავლო წელს საღამოს სკოლის მე-8 და მე-9 კლასის მოსწავლეები სკოლაში მიიღებიან შემდეგი წესით:

 

საღამოს სკოლის მე-8 და მე-9 კლასის მოსწავლეები სკოლის მოსწავლეებთან ერთად წერენ 5 ქვიზს მათემატიკაში და 5 ქვიზს ფიზიკაში. ის მოსწავლეები, რომლებიც დაძლევენ  არანაკლებ 4-ს თითოეულ საგანში, წერენ საღამოს სკოლის  შემაჯამებელ წერას, რომლის შედეგებითაც სკოლის მომდევნო კლასში მიიღება 10 მოსწავლე.  იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული კლასის მოსწავლეების რაოდენობა, რომლებმაც დაძლიეს  არანაკლებ 4 ქვიზი თითოეულ საგანში,  იქნება 10 ან ნაკლები, ამ კლასში შემაჯამებებლი წერა აღარ ჩატარდება და  ეს მოსწავლეები მიიღებიან სკოლის მომდევნო კლასში .

 

დანარჩენი მოსწავლეები შემდეგ დაწერენ მისაღებ გამოცდას სკოლის მიერ გამოცხადებულ საკონკურსო ადგილებზე სხვა ნებისმიერ მსურველთან  ერთად.

ზემოთ